28 marca 2022

Doradca rodziny

Adresaci:

 • studia doskonalące DORADCA RODZINY są adresowane do absolwentów studiów I i II stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich, pracujących np. w placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych), jak i zatrudnionych w instytucjach zintegrowanego wsparcia społecznego (powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa i innych).

Przebieg studiów:

 • Studia trwają dwa semestry. Zaplanowano 240 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów oraz konwersatoriów, a także 50 godzin praktyki. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z oceną ze wszystkich przedmiotów oraz zaliczenie praktyki. Nie przewiduje się pisania pracy dyplomowej.

Kompetencje po ukończeniu studiów

 • Doradca rodziny dysponuje wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi usytuowanymi na styku różnych dyscyplin naukowych: pedagogiki, psychologii, socjologii, podstaw prawa rodzinnego. Obszar doradztwa rodzinnego dobrze wpisuje się w cele kluczowe rządu polskiego określone m.in. w takich dokumentach strategicznych i programach jak: Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego z perspektywą do roku 2030, Dostępność Plus[1], Zintegrowana Strategia Umiejętności[2] czy Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030[3].

[1] Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r., o zapewnieniu dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami, Dz.U. z dnia 5 września 2019 r., poz. 1696
[2]  Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030, https://www.gov.pl/attachment/d878ece0-503d-4b91-a9a1-68e8b3c9a375
[3] Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. poz. 218, Uchwała Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r., w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Uchwala-Nr-27-Rady-Ministrow-w-sprawie-przyjecia-Strategii-1614284683.pdf

Uczestnik studiów podyplomowych uzyska kompetencje i doświadczenia w zakresie:

 • przekazywania rodzicom dzieci i uczniów oraz pełnoletnim uczniom informacji o:
  • prawach wynikających z Konwencji ONZ o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526, z 2000 r. poz. 11 oraz z 2013 r. poz. 677), Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm., stan prawny na dzień 13.12.2021), Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.; Dz.U.2021.1249);
  • prawach dziecka/ucznia wynikających z przepisów, w tym dotyczących systemu oświaty,
  • uprawnieniach dzieci/uczniów i rodzin w zakresie dostępu do wsparcia w ramach krajowego systemu, w tym możliwości ustalania wsparcia jak najbliżej miejsca zamieszkania; 
 • oceny potrzeb rodziny w procesie oceny funkcjonalnej, w tym udział w pracach zespołów interdyscyplinarnych do opracowywania  indywidualnych planów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin oraz indywidualnych planów wsparcia dzieci, uczniów i rodzin związanych z problemami trudnościami pojawiającymi się w okresie realizacji obowiązku szkolnego;
 • monitorowania w zespole interdyscyplinarnym realizacji indywidualnych planów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin oraz innych indywidualnych planów wsparcia ucznia i rodziny i współpraca z podmiotami zaangażowanymi w realizację tych planów (rolą doradcy byłby kontakt z instytucjami z różnych sektorów, których zadania zostały ujęte w planie, rozwiązywanie ewentualnych problemów, poszukiwanie innych realizatorów wsparcia);
 • konsultowania i poradnictwa w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych;
 • wsparcia rodzin w obszarze wymiany doświadczeń w grupach specjalistów i samopomocowych;
 • prowadzenia poradnictwa w zakresie:
  • przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,
  • wsparcia psychologicznego dziecka, ucznia i rodziny w kontekście ujawniających się trudności i problemów związanych z opieką i wychowaniem, funkcjonowaniem dziecka, ucznia i rodziny,
  • ukierunkowania na uzyskanie pomocy prawnej, w tym w zakresie praw rodzicielskich i pracowniczych,
  • dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej;
 • opracowywania wspólnie z osobami objętymi wsparciem, katalogu możliwego do uzyskania wsparcia;
 • występowania w imieniu osób, w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia;
 • współpracy w interdyscyplinarnych zespołach specjalistów dotyczących kwestii wspierania dziecka, ucznia i rodziny w działaniach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych;
 • współpracy z instytucjami powołanymi do zadań związanych ze wsparciem społecznym celem wypracowania najskuteczniejszej oferty wsparcia w konkretnych problemach dzieci/uczniów i ich rodzin.

Plan studiów

Plan zajęć

 • plan zajęć – studia podyplomowe

Czas trwania: 2 semestry.

Opłaty: studia bezpłatne.

Wymagane dokumenty:

Termin składania dokumentów po zakwalifikowaniu na studia: do 15 kwietnia 2022r. Dokumenty przyjmuje:

mgr Teresa Dzierzba
Sekretariat Instytutu Pedagogiki
al. Wojska Polskiego 69
Pokój 225 (budynek A-16)
e-mail: t.dzierzba@ipp.uz.zgora.pl

Informacje dodatkowe:

 • Pierwszy zjazd planowany jest w dniach 23-24. 04. 2022 r. (zajęcia dydaktyczne).
 • 22.04.2022 r. odbędzie się obowiązkowe spotkanie organizacyjne w auli C w budynku A-16, al. Wojska Polskiego 69; godz. 17:00-18:00    
 • W semestrze I wykłady odbywają się w trybie zdalnym, a konwersatoria w trybie stacjonarnym w soboty oraz niedziele.
 • Studia powinny się zakończyć do 11 grudnia 2022 roku, dlatego w I semestrze przewiduje się również w piątki, w wyznaczonych wcześniej terminach od godziny 15.00,  realizację wykładów w trybie zdalnym.  
 • Nie planujemy zajęć w miesiącu lipcu i sierpniu.
 • Tryb zajęć w II semestrze będzie uzależniony od sytuacji epidemicznej w Polsce.

Sekretariat: mgr Renata Dzierzba, Instytut Pedagogiki (al. Wojska Polskiego 69, p. 225, tel. +48 68 328 32 56)

Kierownik studiów: dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ

Rekrutacja:

 • Rekrutacja odbywa się w systemie elektronicznym i trwa do 7 kwietnia 2022r. (lub wypełnienia liczby miejsc)  
 • Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się 50 uczestników.  
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie wymaganych dokumentów.
 • Po zakwalifikowaniu Kandydata do postępowania rekrutacyjnego niezbędne jest dostarczenie podania (wygenerowanego z systemu rekrutacji) oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych do Sekretariatu Instytutu Pedagogiki.
 • Brak dokumentów jest równoznaczny z usunięciem kandydata z postepowania rekrutacyjnego.

Przydatne linki:

Opłaty za studia:

 • brak opłat

Dokumenty: