2 czerwca 2017

Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera

 

Charakterystyka studiów oraz sylwetka absolwenta

Strukturę programu studiów stanowią trzy moduły kształcenia: Moduł 1 Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne (25 ECTS, 140 godz.), Moduł 2 Dydaktyka specjalna  (25 ECTS, 110 godz.), Moduł 3 Praktyka (10 ECTS, 120 godz.). Ogółem (moduł 1+2+3) 60 ECTS 370 godz. Praktyka nauczycielska realizowana jest w przedszkolu specjalnym lub integracyjnym, szkole integracyjnej, szkole specjalnej lub ośrodkach szkolno-wychowawczych. Podstawą otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie ogółem 60 punktów ECTS w wyniku zaliczenia przedmiotów (w tym praktyki), zdanie egzaminów przewidzianych w ich programie oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Adresaci:

Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą niezbędne kwalifikacje i kompetencje umożliwiające:

 • udział w procesie wieloprofilowej diagnozy całościowych zaburzeń rozwoju dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu i zespołu Aspergera
 • planowanie i realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju organizowanych w instytucjach zgodnie z Rozporządzeniem MEN 2013 r., poz. 1257,
 • wychowanie i nauczanie dzieci/uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera  w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi oraz specjalnych [W przypadku szkolnictwa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną warunkiem jest wcześniejsze ukończenie przez nauczyciela studiów z zakresu Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną]  (realizacja podstawy programowej zgodnie z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym),
 • planowanie i realizację zajęć rewalidacyjnych  z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych  w przedszkolach  i szkołach,
 • współpracę z innymi specjalistami oraz wsparcie rodzin dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych.

Studia są adresowane dla absolwentów wyższych studiów magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, które uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Plan i program studiów:

Plan zajęć

Czas trwania: 2 semestry.

Opłaty: semestr 1900 zł, rekrutacja 85 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł.

Termin składania dokumentówdo 31 października 2019 r.

Dokumenty przyjmuje: mgr Renata Dzierzba, p. 225 A-16, Al. Wojska Polskiego 69, tel: +48 68 328 32 56

Informacje dodatkowe: 

 1. Warunkiem podjęcia pracy w szkolnictwie specjalnym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest wcześniejsze ukończenie przez kandydata studiów z zakresu Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 2. Całkowity koszt studiów podyplomowych wynosi 3800 zł. Opłata za studia jest płatna w dwóch ratach po 1900 zł. Słuchacz jest zobowiązany dokonać opłaty za pierwszy semestr do dnia rozpoczęcia studiów. Istnieje możliwość rozłożenia na raty opłaty za studia podyplomowe.
 3. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie wymaganych dokumentów. Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się co najmniej 20 chętnych.

Kierownik studiów: dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ

 


Dokumenty:

 • Regulamin studiów podyplomowych UZ
 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • Wymagane dokumenty:
  • odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich (I stopnia) magisterskich (II stopnia) lub studiów jednolitych magisterskich na kierunku nauczycielskim lub z zakresu pedagogiki;
  • podanie o przyjęcie na studia (na specjalnym druku);
  • 1 zdjęcie;
  • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia;
  • dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne (85 zł.).

Opłaty za studia:

 • wszystkie studia podyplomowe mają ten sam numer konta bankowego, dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych.
  BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
 • podanie na studia podyplomowe wraz z dokumentami składa się w dziekanacie lub sekretariacie prowadzącym dane studia podyplomowe.