10 marca 2020

Pedagogika specjalna – edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Adresaci:

 • Studia są adresowane do absolwentów studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich posiadających kwalifikacje pedagogiczne oraz przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej, którzy chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej (Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu).
  Ponadto studia są przewidziane dla osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne, ale nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej, co wiąże się z realizacją dodatkowych 60 godzin zająć dydaktycznych i odbyciem 60 godzin praktyki zawodowej.

Cel studiów:

 • Dostarczenie studentom wiedzy dotyczącej diagnozowania, leczenia, edukacji i terapii oraz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także wspomagania rodzin wychowujących dziecko z autyzmem.
 • Wyposażenie studentów w umiejętności umożliwiające diagnozowanie oraz planowanie i realizację wczesnego wspomagania rozwoju, edukację, a także rehabilitację (rewalidację) osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • Rozwijanie u studentów kompetencji społecznych umożliwiających przestrzeganie zasad etyki zawodowej, współdziałanie z innymi nauczycielami oraz rodzicami dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz otwieranie się na nowe obszary wiedzy dotyczącej autyzmu.

Absolwenci zdobędą niezbędne kwalifikacje i kompetencje umożliwiające:

 • udział w procesie wieloprofilowej diagnozy osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • planowanie i realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju organizowanych w instytucjach zgodnie z Rozporządzeniem MEN 2017 r., poz. 1635;
 • konstruowanie i ewaluację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla dzieci/uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • wychowanie i nauczanie dzieci/uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi oraz specjalnych, adekwatnie do kwalifikacji uzyskanych po studiach I i II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich (zgodnie z rozporządzeniem MEN 2017 r., poz. 1578);
 • planowanie i realizację zajęć rewalidacyjnych z osobami z zburzeniami ze spektrum autyzmu (zgodnie z rozporządzeniem MEN 2017 r., poz. 1575 z późniejszymi zmianami);
 • doradztwo zawodowe dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • aktywizację społeczno-zawodową dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • wsparcie rodzin dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;

Plan studiów, sylabusy przedmiotów:

Plan zajęć

Czas trwania: 3 semestry.

Opłaty: semestr 1700 zł, rekrutacja 85 zł.

Informacje dodatkowe: mgr Renata Dzierzba, Instytut Pedagogiki (al. Wojska Polskiego 69, p. 225, tel. +48 68 328 32 56)

Kierownik studiów: dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ


Dokumenty:

Rekrutacja:

Rekrutacja odbywa się w systemie elektronicznym. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie wymaganych dokumentów. Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się co najmniej 20 chętnych.


Opłaty za studia:

 • wszystkie studia podyplomowe mają ten sam numer konta bankowego, dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych.
  BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
 • podanie na studia podyplomowe wraz z dokumentami składa się w dziekanacie lub sekretariacie prowadzącym dane studia podyplomowe.

Karta zgłoszenia studiów