9 marca 2020

Pedagogika specjalna – edukacja włączająca

Adresaci:

 • Studia są adresowane do absolwentów studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne. Studia są przewidziane dla osób które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, ale nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

Cel studiów:

 • Dostarczenie studentom wiedzy dotyczącej teoretycznych podstaw edukacji inkluzyjnej i integracyjnej, diagnozowania oraz organizacji procesu kształcenia, a także pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Wyposażenie studentów w umiejętności umożliwiające diagnozowanie oraz organizowanie procesu kształcenia, a także realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Rozwijanie u studentów kompetencji społecznych umożliwiających przestrzeganie zasad etyki zawodowej, współdziałanie z innymi nauczycielami oraz rodzicami dziecka z ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także promowanie kultury inkluzyjnej.

Absolwenci zdobędą niezbędne kwalifikacje i kompetencje umożliwiające:

 • współorganizację procesu kształcenia w systemie ogólnodostępnym na różnych szczeblach edukacji dzieci/uczniów z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością wzrokową, niepełnosprawnością słuchową, niepełnosprawnością ruchową oraz afazją, niepełnosprawnością sprzężoną (Rozporządzenie MEN w sprawie warunków kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz.U. 2017, poz. 1578);
 • organizację procesu kształcenia dzieci/uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w związku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi), wynikającymi w szczególności z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, zaburzeń zachowania lub emocji, ze szczególnych uzdolnień, specyficznych trudności w uczeniu się, niepowodzeń edukacyjnych, chorób przewlekłych, zaburzeń sprawności językowych, trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi (Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U. 2019, poz. 323);
 • diagnozowanie specjalnych potrzeb edukacyjnych (indywidualnych i rozwojowych potrzeb edukacyjnych);
 • konstruowanie i ewaluację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla dzieci/uczniów z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego);
 • planowanie, monitoring i ewaluację pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci/ uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (indywidualnymi i rozwojowymi potrzebami edukacyjnymi);

Plan studiów, sylabusy przedmiotów

Plan zajęć

Czas trwania: 3 semestry.

Opłaty: semestr 1650 zł, rekrutacja 85 zł.

Informacje dodatkowe: mgr Renata Dzierzba, Instytut Pedagogiki (al. Wojska Polskiego 69, p. 225, tel. +48 68 328 32 56)

Kierownik studiów: dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ


Dokumenty:

Rekrutacja:

Rekrutacja odbywa się w systemie elektronicznym. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie wymaganych dokumentów. Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się co najmniej 20 chętnych.


Opłaty za studia:

 • wszystkie studia podyplomowe mają ten sam numer konta bankowego, dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych.
  BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
 • podanie na studia podyplomowe wraz z dokumentami składa się w dziekanacie lub sekretariacie prowadzącym dane studia podyplomowe.

Karta zgłoszenia studiów