1 lipca 2022

Terapia pedagogiczna z arteterapią

Studia podyplomowe terapii pedagogicznej z arteterapią są odpowiedzią na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz.1280). Spełniają one też warunek kwalifikacji pedagogicznych do nauczania pierwszego i kolejnego przedmiotu, ponieważ są zgodne Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

W toku studiów słuchacz poznaje problematykę rozwoju dzieci, uczy się obserwować i analizować kontekst społeczno-kulturowy przebiegu rozwoju oraz zdobywa wiedzę i umiejętności pedagogiczne umożliwiające organizowanie pracy terapeutycznej, treningowej i arteterapeutycznej. Jest praktycznie przygotowany do zawodu nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej i arteterapeuty oraz trenera zdolności i twórczość.

Przebieg studiów

Zajęcia są realizowane na 680 h w postaci:

 • Wykładów – 150 h, które mogą mieć postać wykładów: konwencjonalnych, konwersatoryjnych, monograficznych, problemowych.
 • Ćwiczeń  i seminarium – 350 h, które mogą mieć postać:  audytoryjne, studyjnych, problemowych, warsztatowych, teoretyczno-dydaktyczne itp.
 • Praktyki zawodowej –180 h w placówkach przedszkolnych i szkolnych.

Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Po ukończeniu studiów podyplomowych terapii pedagogicznej z arteterapią, absolwent uzyskuje:

 • kwalifikacje nauczyciela terapii pedagogicznej
 • kwalifikacje nauczyciela arteterapeuty
 • przygotowanie do prowadzenia zajęć z dziećmi zdolnymi i twórczymi

Wymagania wstępne

Studia podyplomowe terapii pedagogicznej z arteterapią kierowane są do absolwentów studiów magisterskich lub licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym, tj. nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów szkolnych, wychowawców placówek oświatowych. Zatem kandydat ma wiedzę z zakresu: pedagogiki, dydaktyki oraz psychologii rozwoju, uczenia się i wychowania.

Zasady rekrutacji

 • O przyjęciu na studia podyplomowe terapii pedagogicznej z arteterapią decyduje kolejność zgłoszeń.

Adresaci

 • Studia podyplomowe terapii pedagogicznej z arteterapią kierowane są nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów szkolnych, wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych, absolwentów studiów magisterskich lub licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym.

Czas trwania studiów: 3 semestry

 • I semestr:  od 01.12.2022 do 31.03.2023
 • II semestr:  od 01.04.2023 do 30.06.2023
 • III semestru:  od 01.10.2023 do 30.01.2024

Warunki ukończenia studiów

 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych terapii pedagogicznej z arteterapią jest pozyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń poszczególnych przedmiotów (wykładów, ćwiczeń) i praktyk oraz oddanie napisanej pracy dyplomowej i na tej podstawie uzyskanie pozytywnej oceny z seminarium.

Przydatne linki:

Opłaty za studia:

 • opłata rekrutacyjna: 85 zł
 • opłata za semestr: 1800 zł

Dokumenty: